Prekių katalogas

Privatumo politika

 • UAB „ProDJ" atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši privatumo politika aprašo, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.
  Mūsų pagrindinis tikslas renkant Jūsų asmeninę informaciją yra suteikti Jums sklandžią, efektyvią ir asmeninius poreikius tenkinančią patirtį, kol Jūs naudojatės mūsų elektronine parduotuve. Tai leidžia mums teikti informaciją ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius ir padeda pritaikyti mūsų paslaugas taip, kad jos būtų lengviau ir greičiau suprantamos.


  1. BENDROS NUOSTATOS

  Ši privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
  www.savitarna.prodj.lt internetinės parduotuvės privatumo politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo Taisyklės naudojantis siūlomomis Paslaugomis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Pirkėją bei jo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir www.savitarna.prodj.lt Paskyroms.
  Internetinėje parduotuvėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar ją naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas apie save informaciją Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
  Naudotojas (pirkėjas) gali atlikti pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie www.prodj.savitarna.lt elektroninės parduotuvės, taip pat neatlikęs registracijos.


  2. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

  Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus (pirkėjus), priklauso nuo Jums teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate www.savitarna.prodj.lt pradedant naudotis paslaugomis ar registruojantis paskyroje. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

  • pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto svetainėje, skambindami kontaktų centro telefono numeriu, lankydamiesi klientų aptarnavimo skyriuose);
  • generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje, naudojantis programėlėmis);
  • gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

  Pirkėjas gali atlikti pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie . Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą, tikslumą ir teisingumą.
  Asmenys, norintys registruotis privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu gali:

  • koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotą ir/ar papildytą duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
  • kreiptis į UAB „ProDJ“ elektroniniu paštu adresu prodj@prodj.lt dėl paskyros panaikinimo.

  Pardavėjas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

  • kai tvarkyti asmens duomenis Pardavėją įpareigoja galiojantys teisės aktai;
  • siekiant sudaryti ir / ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
  • Jūsų sutikimu;
  • dėl Pardavėjo teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni.

  Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

  • Paslaugų teikimo, kliento mokumo įvertinimo ir kredito rizikos valdymo, pažeistų Pardavėjo teisių gynimo
  • Tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui.
  • Tiesioginės rinkodaros.
  • Jei Pirkėjas po Prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad jo nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo.

  Paskyros, esančios www.savitarna.prodj.lt ir Paskyros lange Paskyra, skyriuje Naujienlaiškių prenumeratos, turi nuimti varnelę. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu prodj@prodj.lt arba skambinti už duomenų apsaugą atsakingam asmeniui telefonu +37060800808 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių, telefono skambučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas, skambinimas telefonu nutraukiamas tik Pirkėjui aiškiai išvardinus el. pašto adresus ir/arba telefono numerius.

  Pardavėjas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

  • duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Pardavėjo, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, transporto paslaugų teikėjai ir pan.);
  • kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Pardavėjo teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).

   

  3. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

  Naudotojas (pirkėjas) suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www.savitarna.prodj.lt dokumentuose.
  Pardavėjas saugo Naudotojų (pirkėjų) asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Pirkėjų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Pardavėją saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
  Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, bei Asmens duomenų apsaugos lygio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.
  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.prodj.savitarna.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.


  4. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

  Naudotojas (pirkėjas), kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas, turi šias teises:

  • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  •  reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

  Visos nurodytos asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę. Tai galite padaryti bet kuriame klientų aptarnavimo padalinyje arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis www.savitarna.prodj.lt ar Pardavėjo teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.
  Pardavėjas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.